“We connect game changers of the future with the workplace of tomorrow based on common interests”

Vi vill förenkla och stärka samverkan och matchning mellan studenter och arbetsgivare. En samverkan och matchning som bygger på att eliminera budbärare och mellanhänder och istället erbjuda en innovativ, enkel och kraftfull digital plattform som möjliggör direkt samverkan och matchning mellan studenter och arbetsgivare. Det gemensamma och genuina intresset mellan parterna är det som skapar en relevant och hållbar relation, det kallar vi för intressebaserad matchning. Vi är här för att förenkla, modernisera och förändra på dagens sätt att rekrytera men även här för att tillsammans skapa framtidens arbetsplatser som bygger på det gemensamma och genuina intresset!

Vårt löfte till dig

Vårt mål är att sammanföra talanger med morgondagens arbetsplatser. Vi har därför skapat en tjänst som vi vet på bästa sätt gör precis detta. Du kan känna dig trygg i att den behandling vi gör med dina personuppgifter alltid kommer syfta till att sammanföra talanger med potentiella arbetsgivare. Vi kommer alltid vara transparenta med den information vi samlar in om dig och kommer endast behandla denna i syfte att uppnå vårt gemensamma intresse och yttersta mål, att sammanföra morgondagens talanger med framtidens arbetsplatser.

Inledning

Du som registrerad användare (även kallad “Medlem”) eller besökare av vår tjänst ska alltid känna dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt, säkert och förtroendeingivande sätt. Som personuppgiftsansvarig arbetar vi kontinuerligt med att säkerställa att samtliga våra tjänster och interna processer uppfyller de höga krav som du kan ställa på skydd av personuppgifter.

Det är viktigt att du som medlem eller besökare läser igenom och förstår detta dokument innan du registrerar dig och blir medlem på tjänsten. Vi kommer i detta dokument redogöra bland för vilka personuppgifter vi hanterar, vilka behandlingar vi gör med dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har som medlem. Har du frågor rörande detta dokument, hur dina personuppgifter behandlas eller har andra frågor rörande integritet och/eller dataskydd ber vi dig kontakta [email protected].

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar framförallt in uppgifter från dig direkt men tillåter dig som medlem även att hämta hem uppgifter från tredje part såsom Facebook för att förenkla för dig som medlem. Eftersom tjänsten är en social plattform kan det även hända att andra lägger upp uppgifter om dig på tjänsten. Beroende på hur du använder vår tjänst samlar vi in olika typer av information från, eller om, dig.

Nedan ser du vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt exempel på vilka personuppgifter som ingår i dessa kategorier.

Personuppgifter vi samlar in direkt från dig som medlem

Individuppgifter

När du registrerar dig på vår tjänst hämtar vi in ett antal uppgifter som direkt kan identifiera dig som person samt vissa uppgifter som är kopplade till dig som person. Det vi hämtar in om dig är exempelvis ditt för- och efternamn, din ålder samt en bild på dig (detta kan variera beroende på dina inställningar hos tredje parter).

Profiluppgifter

För att du ska kunna visa upp dig och på bästa möjliga sätt kunna visa din talang samlar vi in det du väljer att lämna till oss. Detta kan exempelvis vara dina studiemeriter (kurser du har läst samt betyg), arbetslivserfarenheter, intressen, beskrivning om dig som person (“Om mig”) samt vilket universitet du har studerat på.

Kommunikation och interaktion

En viktig del i tjänsten är att du kan kommunicera och interagera med andra studenter och arbetsgivare, samtliga dessa konversationer sparas för att du effektivt ska kunna kommunicera med andra parter samt när som helst ska kunna gå tillbaka och se dina konversationer. Vi sparar även uppgifter som möjliggör för dig att hålla kontakten med andra såsom vilka du är “buddy” med. Vi sparar även kommunikation du har haft med oss i t ex kundserviceärenden för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna hjälpa dig i framtida ärenden.

Material som du publicerat (recensioner, frågor, etc.)

Du kan i tjänsten publicera material så som recensioner eller frågor, detta sparas och görs tillgängligt på tjänsten. Utöver detta finns även fritextfält där du kan välja vilka uppgifter du lämnar, vi rekommenderar dig att aldrig lämna ifrån dig särskilt skyddsvärda personuppgifter såsom etniskt ursprung, hälsouppgifter, religiös eller filosofisk övertygelse, sexuell läggning, politiska åsikter eller andra uppgifter som du anser känsliga.

Personuppgifter om dig som andra medlemmar kan göra tillgängligt

Material som andra publicerat (inlägg, filmer, ljudupptagningar, etc.)

På tjänsten kan det publiceras material av andra än dig där till exempel ditt namn kan förekomma, där du finns med i rörlig bild eller där din röst finns med i en ljudupptagning. Detta kan vara i arbetsgivares flöden eller i t ex kommentarer och frågor.

Personuppgifter som vår tjänst fångar om dig som medlem eller besökare av sidan

Enhetsinformation

Vi använder cookies för att skapa en så smidig, lättanvändlig och effektiv tjänst som möjligt för dig som kund eller besökare. För att göra detta sparar vi t ex skärmstorlek, språkinställning och olika sorters sessions-id.

Hur behandlas personuppgifter vi samlar in?

Hur vi använder dina personuppgifter beror på hur du använder vår tjänst samt eventuella inställningar som du valt att göra i vår tjänst. Hitract behandlar endast de uppgifter som du lämnat när du registrerade dig eller som du valt att samla på tjänsten därefter. Vi kan även komma att behandla personuppgifter om dig som du lämnat i e-post-kommunikation eller på annat sätt dokumentera interaktion och kommunikation som du haft med oss för att kunna stödja dig så effektivt som möjligt i eventuella frågor du har till oss.

Nedan följer en beskrivning av vart och ett av ändamålen med den behandlingen vi utför på dina personuppgifter. En rättslig grund redogörs även för varje enskilt ändamål samt om vi gör någon sorts profilering av dig som kund för att kunna uppnå ändamålet.

Vi gör följande behandlingar med dina personuppgifter...

Vi samlar in relevanta uppgifter för att kunna registrera dig som kund i syfte att göra dig tillgänglig på tjänsten samt för att säkerställa en effektiv samt trygg, säker och relevant tjänst för dig som medlem.

Vi gör detta för att fullgöra vårt avtal med dig som medlem.

Registrera och bli medlem på hitract.se

Vi samlar in och behandlar uppgifter för att på olika sätt kunna visa din passion och ditt intresse i syfte att öka dina chanser att hitta ditt drömjobb.

Vi gör detta för att fullgöra vårt avtal med dig som medlem.

Upprättande av profil för att visa din passion och dina intressen

Vi gör parter sökbara på vår tjänst och gör allt vi kan för att säkerställa en så säker och effektiv matchning som möjligt genom att använda insamlad information om parter och visa upp denna för var och en på ett så relevant sätt som möjligt.

Vi utför profilering baserat på din profil och användning av tjänsten. Baserat på detta kommer du kategoriseras i olika områden och visas upp för olika arbetsgivare som passar din profil och användning. Detta ämnar att möjliggöra för dig att hitta kontakter med liknande intressen och passion som dig.

Vi gör detta för att fullgöra vårt avtal med dig som medlem.

Sökning och matchning av parter

Vi möjliggör för dig att kommunicera och interagera med andra parter genom att t ex skicka meddelanden, gilla eller kommentera samt hantera kommunikation och information för att hjälpa dig som medlem i eventuella ärenden du har med oss.

Vi gör detta för att fullgöra vårt avtal med dig som medlem.

Möjliggöra kommunikation och interaktion

För att du ska kunna få en så bra tjänst som möjligt behöver vi ständigt utveckla och förbättra våra funktioner. För att kunna göra detta behöver ibland få använda dina personuppgifter, du analyseras aldrig som individ utan vi tittar endast på mönster av större populationer. Vi gör från tid till annan även individuella undersökningar vilka du väljer själv om du vill deltaga i. Detta gör vi för att t ex fråga dig hur du ser på eventuella förändringar eller på marknaden i stort. Vi gör ovan för att;

(1) Möjliggöra en anpassad upplevelse för dig som kund och skapa en så effektiv tjänst som möjligt för att parter ska hitta varandra och skapa långsiktiga affärsrelationer.

(2) Skapa affärsmöjligheter och ge en så god insikt som möjligt till våra parter om trender och andra insikter på arbetsmarknaden.

(3) Skapa en trygg och säker tjänst för dig som kund genom att säkerställa gedigen testning av samtliga funktioner.

För (1) och (2) gör vi profilering där vi använder aggregerad information som är pseudonymiserad (i analysen vet vi inte att du är du, vi tittar endast på t ex en populations beteende) för att kategorisera och ge insikter som kan möjliggöra en bättre tjänst för dig eller ge ökade insikter för dig.

Vi gör (1) och (2) i enlighet med ett av oss definierat berättigat intresse, denna behandling sker på pseudonymiserad data och vi tittar aldrig på individuella medlemmar utan endast mönster i stora populationer. Vi värnar alltid om din integritet. (3) görs i enlighet med fullgörande av vårt avtal med dig som medlem.

Utvecklande av tjänster och undersökningar

Vi vill alltid försöka skapa och visa för var part relevant marknadsföring och/ eller annonsering, därför behöver vi behandla dina personuppgifter på olika sätt. Vi använder aggregerad information som är pseudonymiserad (i analysen vet vi inte att du är du, vi tittar endast på t ex ditt beteende) för att kategorisera och ge insikter som kan möjliggöra bättre och mer relevant marknadsföring till dig. När annonsering sker till dig kopplar vi specifika utskick till beteenden som du blivit kategoriserad till. Denna profilering får som konsekvens att du får mer relevant marknadsföring och annonsering.

Vi gör detta i enlighet med ett av oss definierat berättigat intresse, vi tittar aldrig på enskilda individer utan alltid på stora populationer av pseudnymiserad data (vi vet inte att du är du). Vi ser på grund av detta inte att vi skadar din integritet. Vi värnar alltid om din integritet.

Marknadsföring och annonsering

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Hitract sparar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss eller använder en viss tjänst, alternativt så länge det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som medlem, generellt tar vi bort all data om dig som individ så fort du väljer att avsluta ditt konto. Utöver detta kan Hitract komma att spara personuppgifter i ytterligare tid på grund av potentiella juridiska anspråk i fall där du t ex ej har betalt för en erhållen vara eller tjänst.

För Hitract över personuppgifter till tredje land?

Hitract för aldrig över personuppgifter till tredje land, det vill säga land utanför EU/EES.

Hämtas uppgifter om mig in från tredje part?

Du blir i samtliga fall, när personuppgifter hämtas in från annan part än dig, informerad om detta och är i kontroll över när personuppgifter ska hämtas från annan part. Du blir även vid vart tillfälle informerad om från vilken part uppgifterna hämtas. Uppgifter från annan part hämtas t ex in från Facebook vid din kontoregistrering.

Vad har jag för rättigheter som medlem eller besökare?

Du som kund eller besökare har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Hitract och därmed har du rätt att:
a) få registerutdrag,
b) begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter,
c) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter; Hitract kan dock i vissa fall ha rätt att neka radering i de fall när uppgifterna behöver sparas på grund av t ex kundförhållandet. Du kan då alltid välja att radera ditt konto,
d) invända mot behandlingen,
e) under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från Hitract som du själv har tillhandahållit till Hitract och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).
Din begäran och/eller invändning enligt ovan avseende punkterna b)-e) prövas av Hitract i det enskilda fallet.

För att utöva dina rättigheter ber vid dig kontakta [email protected], vi återkommer alltid till dig som medlem i dessa frågor inom högst en kalendermånad.

Du kan alltid vända dig till Hitract via [email protected] för att begära spärr mot direktmarknadsföring eller om du inte vara mottagare av viss kommunikation från Hitract.

Dataskyddsombud

Hitract tar arbetet kring dataskydd på allvar och har därför ett dataskyddsombud. Den övergripande uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att Hitract följer gällande dataskyddslagstiftning. I dataskyddsombudets arbetsuppgifter ingår vidare att samla information om hur Hitract behandlar dina personuppgifter samt ge råd inom företaget för att upprätthålla en hög nivå av dataskydd. Utöver detta är dataskyddsombudet kontaktperson både för dig som medlem hos Hitract och gentemot Datainspektionen. Dataskyddsombudet har dock inget personligt ansvar för Hitracts behandling av personuppgifter eller att Hitract följer gällande dataskyddslagstiftning, detta ansvar ligger fortfarande på Hitract som personuppgiftsansvarig. Om du har frågor eller funderingar kring dataskydd kan du alltid kontakta Hitract på [email protected] eller vårt dataskyddsombud direkt.

Du som kund kan även vända dig till Datainspektionen med klagomål.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Du når vårt dataskyddsombud via e-post enligt nedan

E-post : [email protected]

Personuppgiftsansvarig

Robert Nordström är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Hitract följer svensk dataskyddslagstiftning. Hitract AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559210-3260 och har sitt säte i Stockholm.

Besök www.hitract.se för mer information om Hitract.