Inledning

Du som besökare av vår tjänst ska alltid känna dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt, säkert och förtroendeingivande sätt. Som personuppgiftsansvarig arbetar vi kontinuerligt med att säkerställa att samtliga våra tjänster och interna processer uppfyller de höga krav som du kan ställa på skydd av personuppgifter.

Det är viktigt att du som besökare läser igenom och förstår detta dokument innan du registrerar din e-post på tjänsten. Vi kommer i detta dokument redogöra bland för vilka personuppgifter vi hanterar, vilka behandlingar vi gör med dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har som besökare. Har du frågor rörande detta dokument, hur dina personuppgifter behandlas eller har andra frågor rörande integritet och/eller dataskydd ber vi dig kontakta [email protected].

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar endast in information du väljer att lämna, du kan lämna din e-post adress samt universitet du har studerat på.

Nedan ser du vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar samt exempel på vilka personuppgifter som ingår i dessa kategorier.

Personuppgifter vi samlar in direkt från dig som besökare

Individuppgifter

När du lämnar dina uppgifter på vår sida sparar vi dessa. Detta kan vara uppgifter som direkt kan identifiera dig som person om du valt en mail-adress som möjliggör detta. Vi hämtar även in uppgifter som är kopplade till dig som person. Det vi hämtar in är din e-postadress samt eventuellt universitet du har studerat på.

Personuppgifter som vår tjänst fångar om dig som besökare av sidan

Enhetsinformation

Vi använder cookies för att skapa en så smidig, lättanvändlig och effektiv sida som möjligt för dig som kund eller besökare. För att göra detta sparar vi t ex skärmstorlek, språkinställning och olika sorters sessions-id.

Hur behandlas personuppgifter vi samlar in?

Nedan följer en beskrivning av vart och ett av ändamålen med den behandlingen vi utför på dina personuppgifter. En rättslig grund redogörs även för varje enskilt ändamål samt om vi gör någon sorts profilering av dig som kund för att kunna uppnå ändamålet.

Vi gör följande behandlingar med dina personuppgifter...

Vi samlar in relevanta uppgifter (e-post och eventuellt universitet), om du väljer att lämna dessa, detta för att kunna kommunicera med dig som kund och ge dig möjlighet att få information om tjänsten när denna blir tillgänglig.

Vi gör detta för att fullgöra vårt åtagande att hålla dig uppdaterad om när tjänsten blir tillgänglig för dig som besökare. Du kan när som helst välja att sluta få uppdateringar från oss genom att kontakta oss och avsluta din uppdateringstjänst.

Hantera kommunikation med dig

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Hitract sparar dina personuppgifter så länge du som prospekt ej väljer att ta bort dina uppgifter eller om det ej längre finns ett åtagande från vår sida att informera dig som användare om tjänsten.

För Hitract över personuppgifter till tredje land?

Hitract för aldrig över personuppgifter till tredje land, det vill säga land utanför EU/EES.

Vad har jag för rättigheter som besökare?

Du som kund eller besökare har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Hitract och därmed har du rätt att:
a) få registerutdrag,
b) begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter,
c) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter; Hitract kan dock i vissa fall ha rätt att neka radering i de fall när uppgifterna behöver sparas på grund av t ex kundförhållandet. Du kan då alltid välja att radera ditt konto,
d) invända mot behandlingen,
e) under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från Hitract som du själv har tillhandahållit till Hitract och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).
Din begäran och/eller invändning enligt ovan avseende punkterna b)-e) prövas av Hitract i det enskilda fallet.

För att utöva dina rättigheter ber vid dig kontakta [email protected], vi återkommer alltid till dig som besökare i dessa frågor inom högst en kalendermånad.

Du kan alltid vända dig till Hitract via [email protected] för att begära spärr mot direktmarknadsföring eller om du inte vara mottagare av viss kommunikation från Hitract.

Dataskyddsombud

Hitract tar arbetet kring dataskydd på allvar och har därför ett dataskyddsombud. Den övergripande uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att Hitract följer gällande dataskyddslagstiftning. I dataskyddsombudets arbetsuppgifter ingår vidare att samla information om hur Hitract behandlar dina personuppgifter samt ge råd inom företaget för att upprätthålla en hög nivå av dataskydd. Utöver detta är dataskyddsombudet kontaktperson både för dig som besökare hos Hitract och gentemot Datainspektionen. Dataskyddsombudet har dock inget personligt ansvar för Hitracts behandling av personuppgifter eller att Hitract följer gällande dataskyddslagstiftning, detta ansvar ligger fortfarande på Hitract som personuppgiftsansvarig. Om du har frågor eller funderingar kring dataskydd kan du alltid kontakta Hitract på [email protected] eller vårt dataskyddsombud direkt.

Du som kund kan även vända dig till Datainspektionen med klagomål.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Du når vårt dataskyddsombud via e-post enligt nedan

E-post : [email protected]

Personuppgiftsansvarig

Robert Nordström är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Hitract följer svensk dataskyddslagstiftning. Hitract AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559210-3260 och har sitt säte i Stockholm.

Besök www.hitract.se för mer information om Hitract.